نظارت بر پروژه های نرم افزاری

اطمینان از تامین خواسته های کاربران (کارفرمادر یک پروژه نرم افزاری و تطبیق مراحل تولید نرم افزار از دیدگاه مهندسی با طرح ها و برنامه‌های از قبل تعیین شده و انجام پروژه براساس شرایط اختصاصی پیمان و رفع موانعی که در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائی پروژه می شوند دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.

قابلیت ردیابی (Trace ability) :

در هر مرحله باید کنترل شود که آیا ورودی های آن مرحله، فرآیند درستی را برای تبدیل به خروجی طی نموده اند؟ و آیا خروجی های هر مرحله با ورودی های آن مرحله مطابقت دارند؟

درستی (Correctness) :

آیا محصولات پروژه که بر مبنای ساختار تفکیک کار و در طرح مدیریت پروژه تهیه می گردند، با روالها، استانداردها و روشهای مورد نظر یکسان است؟ 

اعتبار (Validity) :

آیا محصولات و فرآورده های پروژه، نیازهای کاربران را برآورده می‌سازند؟ 

کفایت (Sufficiency) :

آیا محصولات و فرآورده های پروژه در راستای هدف از تهیه آنها، موارد تعیین شده را پوشش می دهند؟ 

سازگاری (Consistency) :

آیا محصولات و فرآورده های پروژه، از نظر منطقی با یکدیگر همسان می‌باشند؟ 

یکنواختی (Uniformity) :

آیا محصولات و فرآورده های پروژه، از نظر ظاهری با یکدیگر همسان می‌باشند؟ 

امکانپذیری (Feasibility) :

آیا محصولات، فرآورده ها و طرح های پروژه، با توجه به واقعیات حاکم بر پروژه و محیط آن امکان اجرا را دارد؟

نگهداشت پذیری (Maintainability) :

آیا محصولات و فرآورده های پروژه، به نحوی دیده شده اند که بتوان آنها را در دوره های معقول، نگهداری نمود؟