رهند هوشمند نوین داده

شماره ثبت : ۴۵۴۰۹

کد اقتصادی :۴۱۱۶۳۳۴۷۹۶۶۶

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مدیر عامل : مجید عبدالله خانی