شرکت رهند هوشمند در چهاچوب تکنولوژی ها و فریمورک های پیشنهادی جدول زیر ، خدمات معماری و سفارشی سازی پلتفرم های نرم افزاری را با انتقال دانش فنی و سورس کد ارائه می نماید

PostgreSQL , Oracle , MySqlRelational Database
Mongo , Redis ,HbaseNoSQL Database
ElasticSearchSearch Engine
Kibanadata visualization
Java , JavaScript,DartMiddleWare Programing Language
Spring IOMiddleWare Container
Dart , FlutterFrontEnd Programing Language
WSO2 : Java , JavaScript , GoAPI Manager
Activiti 7 (Claud Native BPM Platform) , Camunda BPMState Machine Platform
Signavio ModelerProcess Studio
Spring Cloud Data Flow , H2o , KafkaML & PipeLine Processing Platform
Web ,Desktop ,IOS , Android ,PWAUI Platform
Apache Tomcat , Jetty , GlasfishApplication Server
Linux Open Suse , WindowsHosting Operation System
Soap , RestApi Protocols
Apache ActiveMQ , RabbitMQMessaging Platform

مدل قرارداد و زمان اجرا

build-operate-lease-transfer (BOLT) , build-operate-transfer(BOT)Contract Models
Transfer during build phaseDevelopment knowledge
Deliver during transfer phaseSource of Products
Transfer during operation phaseOperation knowledge
6-12 MBuild duration
6-12 Mguaranty
It depend to selected features and modules based on the proposalPricing Method
Revenue share  , per transaction , monthyPayment Method

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *