• پلتفرم ایده هوشمند

 

 

پلتفرم هوشمند ارائه خدمات دیجیتال بر بستر کانال‌های یکپارچه

 

پلتفرم مدیریت فرایند های کسب و کاری ایده هوشمند ، پلتفرمی برای تبدیل سزیع ایده های کسب و کاری به محصول قابل دسترس از کانال های یکچارچه وب و موبایل می باشد

تدوین ،طراحی و پیاده سازی فرایندهای استاندارد و متناسب با مراودات مالی وکسب و کاری رایج بین سازمانی و شخصی و گروهی ، سهولت به کارگیری سرویس های سازمانی و مالی و خدمات ارزش افزوده در فرایند های خاص یک کسب و کار ، واسط کاربری ساده و قابل توسعه نیز مزیت های این پلتفرم می باشد

پلتفرم  ایده هوشمند با این قابلیت ها ، در دسترس می باشد